Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου & Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της προκήρυξης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2023 της ΚΕΔΑ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης – προκήρυξης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2023  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ για την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού, αναρτούμε τους σχετικούς πίνακες (συμμετεχόντων, απορριπτέων, κατάταξης και επιλογής προσωπικού ανά κωδ. θέσης), σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση.

Επί των ανωτέρω πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2023 ανακοίνωση, και συγκεκριμένα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο, και συγκεκριμένα από τις 11-04-2023 ημέρα Τρίτη μέχρι και τις 20-04-2023 ημέρα Πέμπτη

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

AΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (κωδ. θέσης 100):

α) Πίνακας Συμμετεχόντων

β) Πίνακας Απορριπτέων

γ) Πίνακας Κατάταξης

δ) Πίνακας Επιτυχόντων

 

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων TE Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (κωδ. θέσης 101):

 

α) Πίνακας Συμμετεχόντων

β) Πίνακας Απορριπτέων

γ) Πίνακας Κατάταξης

δ) Πίνακας Επιτυχόντων

 

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων ΥΕ Φυλάκων (κωδ. θέσης 102):

 

α) Πίνακας Συμμετεχόντων

β) Πίνακας Απορριπτέων

γ) Πίνακας Κατάταξης

δ) Πίνακας Επιτυχόντων

 

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων ΥΕ Καθαριότητας (κωδ. θέσης 103):

 

α) Πίνακας Συμμετεχόντων

β) Πίνακας Απορριπτέων

γ) Πίνακας Κατάταξης

δ) Πίνακας Επιτυχόντων