Η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΦΑΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διακηρύσσει την Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη Διενέργεια Δημόσιας, Φανερής,  Προφορικής, Πλειοδοτικής Δημοπρασίας, με αντικείμενο την εκμίσθωση του δημοτικού ισόγειου κτίσματος επιφανείας 69,05 τ.μ., άνευ εξοπλισμού, επί της πλατείας Γαρδέλη του Δήμου Αμαρουσίου, η οποία περικλείεται από τις οδούς Μιλτιάδου, Κονδύλη και Β. Όλγας, μετά του περιβάλλοντος χώρου του (εφεξής το «μίσθιο»), προκειμένου να λειτουργήσει αποκλειστικά ως δημοτικό εντευκτήριο – αναψυκτήριο, έναντι μηνιαίου μισθώματος, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023, σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας είναι το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα.

 

Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας) : Ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (€ 2.500,00).

 

Οι όροι, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις σχετικά με την προτεινόμενη εκμίσθωση ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια, φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Βασ. Σοφίας, αριθ. 85, (έναντι πλατείας Ηρώων) στα γραφεία της Επιχείρησης στον 1ο όροφο του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας Ακινήτων της Επιχείρησης.

Δικαίωμα συµµμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμοί αυτών, µε την προϋπόθεση να πληρούν όλους τους όρους και να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αναλυτικής διακήρυξης.

Η Επιχείρηση καλεί όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον να προσέλθουν την Παρασκευή 23η Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., με την υποβολή «κλειστών φακέλων», στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης, απευθυνόμενοι στην «Επιτροπή Διενέργειας ΔημοπρασιΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», οι οποίοι θα περιέχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως απαριθμούνται στο σώμα της αναλυτικής διακήρυξης, προκειμένου να ελεγχθούν από την ανωτέρω Επιτροπή, πριν την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας, ώστε να θεμελιωθεί το δικαίωμα της συμμετοχής τους σε αυτή, με σκοπό την ανάδειξη πλειοδότη για τη μίσθωση και εκμετάλλευση του δημοτικού κτίσματος και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς θεωρείται εκπρόθεσμη.

ΑΔΑ Επαναληπτικής Περίληψης Διακήρυξης :  905Ε465ΤΒΞ-5Σ3

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ-ΑΔΑ

ΑΔΑ Όρων Διακήρυξης : 6ΨΩ6465ΤΒΞ-2ΩΩ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2023 – ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ + ΑΔΑ