Ανάρτηση Αναμορφωμένου Οριστικού Πίνακα Κατάταξης για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Ειδικότητα ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (με ειδίκευση στη Ζωγραφική), για τη λειτουργία των Ερασιτεχνικών Καλλιτεχνικών τμημάτων της Επιχείρησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 1.411/12-09-2023  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της Επιχείρησης, για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Εικαστικών-Καλλιτεχνικών Σπουδών, για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024, η Επιχείρηση ανακοινώνει τον αναμορφωμένο Οριστικό Πίνακα Κατάταξης για την Ειδικότητα ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (με ειδίκευση στη Ζωγραφική), με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

22-Αναμορφωμένος Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ειδικοτητας ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ με ειδίκευση στη Ζωγραφική