Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής (Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΠΕ)

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ.1.762/17-10-2023  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, για την πρόσληψη  Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης  Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις µέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)  εργασίμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από τη Δευτέρα 06-11-2023 μέχρι και την Τετάρτη 08-11-2023 (μέχρι και τις 14.00 μ.μ.). Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 85, 1ος όροφος, τηλ. 210-8056314-5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 π.μ. μέχρι τις 16:00 μ.μ.) και συγκεκριμένα τη Τετάρτη 08-11-2023 μέχρι και τις 14.00 μ.μ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

18-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

18-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ